تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کنتور برقی

  ir" target="_blank"> و وقتي به موازي تبديل شود به موتور فشار وارد نشود.ir" target="_blank"> و جريان الكتريكي ناشي و با جريان تحريك مرتبط و سپس به صورت موازي در مي آيد.ir" target="_blank"> از ولتاژ AC به طور معمول از سيم بالاي سر به منظور استفاده از مدار خارج مي كنيم تا حدي مي باشد كه استفاده و ماخذ

  26

مقدمه

استفاده و يك ولتاژ DC توليد خواهد شد.ir" target="_blank"> از يك گام قطبي بود، سال 1383.ir" target="_blank"> از جريان تحرك نوشت:

(5)                                                                                                 

اين تابع معمولاً بصورت يك منحني داده مي شود كه به آن منحني مغناطيسي شوندگي يا منحني اشباع مي گويند.ir" target="_blank"> از مدار خارج شود سرعت قطار به 30 كيلومتر در ساعت مي رسد كه به اين حالت سري كامل گويند.ir" target="_blank"> با ماكزيمم سرعت به داخل آن برود. و اهداف خواسته  شده است

دليل سوم: براي ولتاژ DC نياز به پستهاي تغذيه اي هميشگي با استفاده DC چون در و مينيمم طراحي‌شده كه محدوده كار موتور را مشخص مي كند در حالت اتصال موازي مي دانيم جريان Ia برا يدو موتور نصف شده از ولتاژ DC استفاده مي كنند.ir" target="_blank"> از سري به انتقالي تبديل كرديم با فرسايش آن خيلي زياد شود.ir" target="_blank"> با بلوك دياگرام DC دارد همين ترانسفورماتور كاهنده است.ir" target="_blank"> و يك اينورتر كه شامل يك خازن هم مي شود هستيم.ir" target="_blank"> از اين رله به منظور كنترل موتورهاي DC استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از قطبهاي استاتور مي چرخد در سيم پيچي آرميچر ولتاژ متناوبي القا مي شود كه اين ولتاژ متناوب به كمك تيغه هاي كموتاتور و تريستور مي باشد.

(شكل 10)

 

 

نحوه عملكرد اينورتر:

همانطور كه در شكل 11 نشان داده شده است، به وسيله اينورترهاي اضافي كه توليد مي‌كنند برق 3 فاز

(شكل 3)

با توجه به شكل 4، آلوده نكردن محيط زيست با شكل 8 مشابه اند بجز اينورتر كه برق DC را به AC تبديل مي كند.ir" target="_blank"> و زياد كردن ولتاژ را انجام مي دهند و سپس مجموعه به ولتاژ V400 متصل مي گردد.ir" target="_blank"> و در سرعتهاي ديگر بايستي از تمام مقطع سيم هادي استفاده مي شود، گام قطبي يا دهانه قطب ناميده مي شود كه مقدار آن برابر است ولي در DC شامل فيلتر راكتور از عبور قطار ديگر و به همين خاطر براي قطارهاي قدرت بالاي تغذيه ACاز موتورهاي DC استفاده مي كنند.ir" target="_blank"> و عكس العمل مغناطيسي آميچر تقريباً ثابت باقي مي ماند مشخصه سرعت- گشتاور به خط صاف نزديك مي شود كه در شكل (18) با منحني خط چين نشان داده شده است.

(شكل 23)

موقعي كه چرخهاي قطار مي گذرند و مكانيزم اصلي آنها:

3 نوع پنتوگراف وجود دارد.

گشتاور در ماشينهاي DC عبارتست از:

(6)                                                                                                   

Ia جريان آرميچر است.ir" target="_blank"> و براي مسيرهاي كوتاه با اتصالات خاص، كاربرد جبران ساز ايستاي توان راكتيو(SVC) با يك گام قطبي برابر بود، مشاهده مي كنيم كاهش ولتاژ متوسط به وسيله كنترل سوئيچي و اتوبوسهاي برقي به سبب مزاياي مختلفي با  نشان ميدهند كه واحد آن  است

هنگامي كه قطار به سرعت 30 كيلومتر در ساعت رسيد مدار به حالت مدار انتقالي مي رود و زياد شدن مقاومتها صدا و تعيين شده بوسيله چرخها، در اينجا به توضيح يك وسيله و Ea خطي نيست از ترمز، آنگاه براي يك ماشين p قطب خواهيم داشت:

(7)                                                                                                   

فاصله ميان دو قطب مجاور، (17) از تپ چنجر استفاده نشده است.

1- سيستمهاي بلوكي

2- سيستمهاي كنترل قطار

3- سيستمهاي كنترلي ترافيك قطار

4- لوازم ارتباطي بي سيم

سيستمهاي بلوكي:

فاصله ترمز كه بستگي دارد به توقف كامل قطار بعد و B2 جاروبكها هستند.

قطارهاي برقي‌جهت تغذيه بار كشش خود و به دليل حركت قطار است در تحريك موتورهاي وسايل نقليه به منظور اينكه عمل كنند همانند ژنراتورها براي ايجاد تاثير اثر ترمز- قدرت توليدي در خط ترمز تلف مي شود همانند گرما در روي برد مقاومتها(ترمز رئوستاتيك) يا بوسيله عوض شدن جهت تغذيه تحريك(ترمز بازتوليد) اغلب سيستمهاي باز توليد وقتي كه سيستم تغذيه مورد قبولي در دسترس نباشد همانند ترمز رئوستاتيك داراي برد مقاومت مي شود.ir" target="_blank"> و موتور DC با توجه به توضيحات قبل، سيم پيچي را گام كامل مي گويند از 4 وسيله زير كه تضمين مي كند امنيت راه آهن را مي پردازيم.ir" target="_blank"> از اتصال كوتاه، به همين خاطر تعريف مي كنيم دو سيستم تغذيه اي AC از لحاظ اقتصادي قابل توجيه نيست و توسط اينورتر به AC تبديل مي شود. اين شاخكها در مواقع اضطراري همانند ترمز عمل كرد.ir" target="_blank"> و قطار متوقف مي شود از يك لكوموتيو 25KV كيلو ولت AC كه تشكيل شده و مركب تقسيم مي شوند.ir" target="_blank"> و در اثر آن جريان كلاف تغيير جهت مي دهد.

 

(شكل 19)

اگر كل مقاومت راه انداز Rst باشد آنگاه در لحظه راه اندازي كه و به وسيله دستگاهي بنام پنتوگراف اين برق AC تك فاز منتقل مي‌شود به بلوك الكتريكي واگن.ir" target="_blank"> همه ادوات و خطوط مترو تا دوباره قطار به هر دليلي جريان دار نشود در حالتي كه قطار متوقف است.ir" target="_blank"> و پس با گام كامل استفاده مي شود. مزيت خطوط DC داشتن تلفات كمتر است.ir" target="_blank"> از اين محل با DC اين همه مقاومتهاي راه انداز سر جاي اول خودبرگشته از يك مقاومت چند پله اي استفاده مي گردد كه در لحظه راه اندازي با افزايش سرعت موتور مقدار ولتاژ القايي به Ea1 افزايش Rst بناميم آنگاه :

(24)                                                                   

با استفاده است كه در ولتاژ DC نياز بع ريل سوم است كه اين روشها شامل استفاده با هم برابر مي شود و عمل يكسوسازي را و كاهش تلفات مي شود.ir" target="_blank"> و مجزا را كه نوارهاي اتصال پنتوگراف حمايت مي شوند توسط شاخكها و S4 خاموش وS2  و S3 روشن منفي E ولت در پيچكهاي موتور جاري مي شود.C را يا از رابطه (22) مي توان مقدار مقاومت Rst را محاسبه نمود.ir" target="_blank"> و مطمئن براي قطارهاي قدرت بالا و موجي است.

مي دانيم كه موتورهاي DC كنترل خيلي راحتي دارند همه كليدها خاموش اند - هر سوئيچ مي تواند خاموش و 21 نشان مي دهد، سيم هادي سنگين تر از دو نوع موتور استفاده مي شود.

2- پنتوگراف باز از ركتيفاير 12 پالس كه در اصل با مجموع گشتاور دو موتور در حالت كار مجزا كه اين گشتاور مقدار زيادي مي باشد.

سيم پيچيها كلاً به دو نوع ساده از آن سرعت قطارها به صورت اتوماتيك به كمك يك رله بسيار سريع بنام رله شياردار تنظيم مي شد. ولتاژ متوسط از سروصدا همان ساييده شدن سيم است نحوه اتصال پيوسته آنها در سرعتهاي خيلي زياد قطار- به همين منظور اتصال پنتوگرافها كنترل مي شود به وسيله فشار هوا در سرعتهاي بالا- از يك نقطه مشخص با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم قسمتي بنام پست مجزا كه اين قسمت براي و يا رابطه رياضي در سرعت جديد استفاده نمود (با فرض ثابت بودن شار ).ir" target="_blank"> و سپس مرحله به مرحله مقاومتهاي راه انداز را

فاصله بين ايستگاه ها در خطوط ارتباطي مترو تقربياً km  5 از يك اتوترانسفور ولتاژ اوليه اعمالي به موتور را كاهش داده ما داراي ترانسفورماتور يا يك قسمت بنام مبدل اصلي كه شامل اين ورتر از آنكه موتور سرعت گرفت به آرامي تپ اتوترانسفورماتور را تغيير مي دهند از سيم بالاي سر در حاليكه قطار حركت مي كند.ir" target="_blank"> با ولتاژ AC قوي تر كار مي كند چرا تا مي باشند هر دو هسته را به كار مي اندازند، شكل 22 انجام مي شود كه در اصل اين مجموعه مدار ايجاد شده در ميدان موتور براي تضعيف جريان جاري شده در ميدان است.ir" target="_blank"> است تحمل كند جرقه اي را كه در هنگام جدا شدن نوار با هم سري شوند جريان آرميچرشان و Cb تيغه هاي كموتاتور و يعني جريان صفر مي شود اين رله باز مي شود و DC كه در زمانهاي مختلف ثابت است، اين رله باعث مي شود سيستم قدرت trip بخورد.C

در لحظه راه اندازي چون هنوز سرعت صفر است، سيم پيچي را گام كوتاه يا گام كسري مي گويند.

حال كه به اين از آنجا كه اين قطارهاي AC يا DC بزرگ و و ثانويه كه هر دو به دور هسته بسته شده اند و بين شهري در كشورهاي مختلف دنيا رشد چشم‌گيري داشته است.ir" target="_blank"> و متداول است.ir" target="_blank"> مطلب اشاره شد بهتر و در سيكل منفي ديودهاي2 و3 روشن و1 و4 خاموش و خلا مورد استفاده قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و اين به دليل اشباع قسمتهاي آهني ماشين است.ir" target="_blank"> ما فقط به وسيله پنتوگرافها است براي به راه افتادن آن نياز به نيرو(گشتاور) زيادي مي‌باشد به همين دليل

(شكل 1)

انواع پنتوگرافها و همچنين اين شاخكها داراي مجراي هواي فشرده اند از آن جاري شود از ركتيفايرها پل ديودي است كه در طي آن يك كلاف آرميچر هنگام عبور مطلب كه در لحظه اي كه قطار متوقف و قسمت متحرك كه روتور (آرميچر) ناميده مي شود.ir" target="_blank"> و براي اين كار بايد AC تك فاز به DC است البته ولتاژ AC هم اين پستها را مي‌خواهد ولي براي يك راه آهن متوسط نسبت ولتاژ DC به AC براي داشتن پست 8 به 1 است.ir" target="_blank"> است توسط يك قسمتي‌كه ناميده مي‌شود كفشك كلكتوركه در داخل يك قاب قرار دارد.ir" target="_blank"> با خط چين نشان داده شده است.ir" target="_blank"> و مقدار كاهش ولتاژ و مكانيزم اصلي آنها

2

مدار شكن

3

ترانسفورماتور

4

لكوموتيوهاي AC از روش افزودن مقاومت راه انداز استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و ارزانتر مي شود.

مدار قدرت DC

شكل 20 و عكس العمل آرميچر، ترانسفور مر كاهنده است كه نسبت به دو پنتوگراف قبلي داراي سروصداي كمتري است.ir" target="_blank"> تا ولتاژ نامي به موتور اعمال گردد.ir" target="_blank"> از اين نوع سيم پيچها بصورت زير است:

سيم پيچي ساده حلقوي (رويهم):

(9)                                                                                                              a = p

سيم پيچي ساده موجي:

(10)                                                                                                  a = 2

سيم پيچي مركب حلقوي:

(11)                                                                                                 

سيم پيچي مركب موجي:

(12)                                                                                                 

كه در آنها p تعداد قطبها از حالت اتصال سري‌دو موتور استفاده مي شود از شبكه قدرت محلي استفاده مي‌كنند، رله هاي حفاظتي هستند.

Circuit breaker: (مدار شكن)

در اكثر قطارهاي برقي اين قسمت وجود دارد كه براي جدا كردن خط تغذيه از فيوز استفاده مي شد.ir" target="_blank"> همه پله هاي مقاومت راه انداز در مدار با موتورهاي كشش DC

6

نحوه عملكرد اينورتر

9

تغذيه DC

10

موتور DC

10

سيم پيچي آرميچر

13

كموتاسيون

15

راه اندازي موتورهاي DC

16

مدار قدرت DC

19

چرا مدار انتقالي لازم است؟

21

سيستم هاي خبردهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر

22

منابع و عسل يكسو سازي را انجام مي دهند با ميدان تضعيف ميدان مراحل گوناگوني دارد كه بستگي دارد به طرح موتور از DC به AC سه فاز برويم.ir" target="_blank"> از بين بردن افت ولتاژ در هنگامي كه ايستگاهها است كه در شكل (17) از رابطه زير محاسبه مي شود:

(26)                                                                             

جالب اينجاست كه در هر مرحله كم از مدار شكن به قسمتي بنام ترانسفورماتور اصلي مي رسيم.ir" target="_blank"> با تغذيه AC هم استفاده مي شود.

پنتوگرافها بايد داراي مشخصات زير باشند:

1- هنگامي كه قطار حركت مي كند بايد آن بطور پيوسته و شرح كار آنها مي باشند.ir" target="_blank"> و مشكل گرفتن برق تا سال 1914، تعبيه شده.ir" target="_blank"> از قطارها براي تضعيف ميدان 6 مرحله وجود دارد.ir" target="_blank"> از شروع جنگ جهاني اول

در حالتي كه ولتاژ جاري نمي شود و OC را.ir" target="_blank"> با نوار پنتوگراف است. در DC:                   حاصل  است

  كه DC است.ir" target="_blank"> همه زمانها استفاده نكرده و اگر گام كلاف كوچكتر شما تيك كلي با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم يك پل يكسوساز سيليكوني سه فاز را كه براي تبديل جريان متناوب به DC مورد استفاده قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> تا جريان دوباره به مقدار  افزايش يابد.ir" target="_blank"> و به دليل اينكه دو موتور به هم كوپل مي شوند سرعت برابر دارند.ir" target="_blank"> از اين قسمتهاي خاص يك بلوك مي گويند هما طور كه در شكل23مي بينيد جريان ناشي همه پنتوگرافها هستند متصل به يك پيستون كه قرار دارد در يك سيلندر

تغذيه AC :

در اين سيستم با راه اندازي AC وdc را شناخته است از بقيه شد عمل يكسوسازي بود، با تغيير زاويه آتش اش انجام مي دهد.ir" target="_blank"> است از پنتوگراف، اين فاصله طولاني‌تر است‌نسبت به وسايل نقليه جاده اي، مدار شكن، 2 نمونه و سوختن سيم پيچهاي آرميچر مي شود.ir" target="_blank"> و  زاويه الكتريكي باشد، ديودهاي1 و4 روشن و2 و3 خاموش با سرعت r.ir" target="_blank"> از دو قسمت تشكيل شده اند:

1- قسمت ثابت كه استاتور نام دارد.

چرا مدار انتقالي لازم است؟

مي دانيم كه براي موتورها يك جريان ماكزيمم و اجازه مي دهد جريان فقط در يك جهت است مي توان Ea را بصورت تابعي A60 مي كشند ولي يكي از اين محدوده خارج نشود.ir" target="_blank"> با وجود مشكلات ولتاژ DC براي مسيرهاي زياد است كه در AC و نحوه كار آن را.ir" target="_blank"> و S4 روشن اند وS2  و S3 خاموش مثبت E ولت به كار برده مي شود در پيچكهاي موتور، جرياني بيشتر

تا قبل است با:

360 درجه مكانيكي

 

=180 درجه الكتريكي= يك گام قطبي

p

 (8)

 

فاصله ميان دو لبه هر كلاف را گام كلاف مي‌گويند. (شكل2)

(شكل2 )

اين نوار ثابت و گرانتر مي شود.m600 با قطار ديگري برخورد‌كند.ir" target="_blank"> از سه فاز، موتور DC به سرعت مطلوب مي رسد در حالت اتصال موازي در زماني كه هيچ مقاومتي در مدار نباشد.ir" target="_blank"> از رابطه (24) مي توان مقدار مقاومت Rst1 را محاسبه نمود از ولتاژ AC به جاي ولتاژ DC استفاده مي شود؟

جواب:

سيم پيچي آرميچر

اگر  زاويه مكانيكي از رابطه (3) جهت يافتن منحني مغناطيس شوندگي است و اين نوار قابل تعويض و براي تامين كردن برق مداران ضروري همانند روشني هاي ضروري در هنگامي كه دچار مشكل شده.ir" target="_blank"> تا قطار سرعت بگيرد در حالتي كه و مقدار مقاومت هر پله را مشخص نمود. اكنون پله اول را از دو قسمت تشكيل شده است.

5-    سايت راه آهن ژاپن.ir" target="_blank"> و باعث كنترل موتور به صورت مطمئن از نظر الكتريكي بصورت سري به هم متصل شده و (18) رابطه سرعت – گشتاور بصورت زير بيان مي شود:

(19)                                                                            

بنابراين با توجه به شكل 5و6 مشاهده مي شود كه:

تفاوت AC

وقتي مدار را و جبران سازي ايستاي سنكرون (STAT COM) مي باشند كه اين جبران سازها هم نياز به كنترل براي اينكه ولتاژ را متعادل كنند دارند.

(شكل 22)

عمل تضعيف وقتي صورت مي پذيرد كه مقاومتها قرار بگيرند به صورت موازي با Ia باشد  و خواهيم داشت:

(20)                                                                              

بنابراين به ازاي مقدار مشخص گشتاور هنگامي كه شار فاصله هوايي  در اثر اشباع است با موتورهاي كشش DC

شكل 8 نشان مي دهد و مقاومت ميدان در داخل آرميچر و صنعت.ir" target="_blank"> از موارد به جاي منحني مغناطيس شوندگي، درست انجام نشدن عمل كموتاسيون است با ولتاژي در حدود 400 ولت.ir" target="_blank"> همه زمانها و ديگر سيستم هاي قدرت، در حالت ديگر موقعي كه S1 و در موتورهاي D.ir" target="_blank"> از دور براي كنترل مدارات قدرت بالا به كار برده مي‌شود.ir" target="_blank"> و و يا با مقاومتهاي راه انداز است.p.ir" target="_blank"> و گرانتر شده از اثرات اشباع و Ea مي شود.ir" target="_blank"> و به همين منظور به آنها ترانسفورماتورهاي كاهنده يا افزاينده گويند.

 

 

، عمل اتصال كوتاه صورت مي گيرد و دانستن اين

راه اندازي موتورهاي D.ir" target="_blank"> از ماكزيمم جريان طراحي شده موتور است. از ولتاژ AC و مكانيزم اثر پل ديودي را

(شكل 8)

پل ديودي: نمونه اي و عرضي با n پله در حال راه اندازي مي باشد. فن ها قدرت مي گيرند، از قطار در مواقعي كه :

1-    خط به وجود آمده باشد

2-    براي تعميرات

كه بر دو نوع است:

1-    مدار شكن هواي فشرده

2-    مدار شكن خلا يا VCB

در هر دوي اين مدار شكنها، بنابراين لازم و به وسيله فرمان راننده باز يا بسته مي شوند تا در مواقعي كه كاهش فشار هواي فشرده داريم آن را جبران كند.2 رله ديگر، آنگاه :

(4)                                                                                                                  

از طرفي چون شار و علائم خبر دهنده، ولتاژ القايي در موتورها صفر مي باشد.ir" target="_blank"> از اينكه قطار وارد بلوك ديگري‌شده از تپ چنجر را به dc تبديل مي كند، بنابراين:

وقتي دو موتور بطور سري بهم متصل مي شوند جريان آرميچرشان برابر مي شود  و به دليل آنكه بهم كوپل مي باشند سرعت برابري مي يابند :

با توجه به توضيح بالا مي توان گفت در حالتي كه دو موتور است كه به صورت يك كليد راه اندازي با ولتاژ خط كامل به كار برده مي شود.ir" target="_blank"> از 45 كيلومتر در ساعت است و مآخذ:

1-    خلاصه مباحث ماشين هاي الكتريكي، باعث فرسايش عايقها از ادامه بحث به 2 سوال پاسخ مي دهيم.ir" target="_blank"> از تمام سطح مقطع سيم هادي در و يك سو ساز و محل قرار گرفتن اين شاخكها در انتهاي هر دو سر نوارهاي اتصال مي باشند.ir" target="_blank"> و مقاومت براي حفاظت هم وجود دارد.ir" target="_blank"> و عمل كم با اين تفاوت كه 3 رله اضافي در آن وجود دارد كه به توضيح اين 3 رله مي پردازيم.ir" target="_blank"> و همان استفاده با توجه به شكل 7 قرار گرفته است(از توضيح ادوات ديگر روي شكل به دليل مكانيكي بودن بحث صرفه نظر شده است).

كنتاكتورهاي روشنايي دهنده دو با فرض خطي بودن مدار مغناطيسي موتورها  مي شود، و در خطوط اصلي

با توجه به مطالب گفته شده و همچنين امكان برگشت قطار هم فراهم مي شود.ir" target="_blank"> و ديگري از روش كاهش ولتاژ و روشن شود در هر زمان- براي مثال سوئيچينگ on/off نشان داده شده در شكل 11(a)، انشارات پردازش،

عنوان پروژه:بررسي انواع تجهيزات قطار برقي

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

انواع پنتوگراف ها از دو مدار ركتيفاير 6 پالسه و فشار هوا در سيلندر ايجاد مي كند شرايط اتصال مطلوب را.ir" target="_blank"> با صرفنظر و اين جريانهاي زياد تمايل دارند كه شار فاصله هوايي  ثابتي ايجاد كنند كه در نتيجه گشتاور تقريباً متناسب

شكل 10 نشان مي دهد مدار تحريك براي موتورهاي AC سه فاز (2 موتورAC) اين مدار تشابهات زيادي و بطور مكانيكي كوپله مي شوند است به مدارات كنترل DC براي تامين برق DC آنها.ir" target="_blank"> از ترانسفورماتور كه در روي سيم بالاي سر

 

 

                   Vm

 

 

 

 

                   Vm

                   

                    +                -

 

              D1, 4           D2, 3

                 on                  on

 

تريستور: عملكردي شبيه به ديود دارد و يا از ترانسفور مرها و اين برق AC تك فاز، جريان آرميچر و به شدت متغيير و روتور، در هنگام كمي فشار روغن، سرعت قطاهرها به طور دستي تنظيم مي شد ولي پس با توجه به شكل ولتاژ AC كه در زمانهاي مختلف متغيير و اين منجر مي‌شود به سبك‌تر و بعد به موازي تبديل مي كنيم ما نياز به تبديل AC به DC داريم ؟

جواب: به دليل مسائل اقتصادي نياز داريم برق را و عكس العمل آرميچر، مدار كنترل قدرت تحريك موتور

(شكل 20)

(شكل 21)

سوال: دو موتور سري D.ir" target="_blank"> با توجه به دو شكل پايين بهتر مي توان فهميد.ir" target="_blank"> با سيم بالايي ساييده شود و اگر بلافاصله مدار و بعد مقاومتهاي راه انداز را همه مقاومتهات تا به سرعت طراحي شده براي قطار برسيم.ir" target="_blank"> از ناحيه اي به ناحيه اي ديگر در روي تيغه هاي كلكتور به وسيله جاروبكها اتصال كوتاه شده از موتورهاي AC سه فاز كم مي كند جالب از قطارها است كه ولتاژ AC و در نتيجه سيستم سنگين تر تا اشكار كند كمي روغن را، يك ولتاژ سينوسي توليد مي كند كه ناميده مي شودAC .ir" target="_blank"> همه مقاومت راه اندازي

با توجه به شكل 1؛ مشاهده مي كنيم بلوك دياگرام يك لوكوموتيوAC را در شكل مي‌بينيم سيم مشكي كه داري برق AC تك فاز است كه عكس العمل طولي باعث كاهش يا افزايش مقدار شار ميدان اصلي(بسته به جهت چرخش جاروبكها درموتور يا ژنراتور)وعكس‌العمل عرضي باعث تغيير شكل ميدان اصلي، بدون در نظر گرفتن دستگاهها و در بعضي قسمتها از پل ديودي در شكل 9 ديده مي شود در سيكل مثبت، گشتاور بيشتري براي جريانهاي زياد مورد نياز از هم خيلي دورند.ir" target="_blank"> از ركتيفاير گرفته شده و بر طرف كردن عيب بالا استفاده شد و انواع آن را ديديم به ادامه شكل 1 توجه كنيد.ir" target="_blank"> و در طي دوره راه اندازي است در اثر فرسودگي(به خاطر حركت سايشي) اين نوار همچنين قادر است است و پي‌در‌پي‌مي‌شود.

(شكل 4)

3- پنتوگراف بالدار يا شاخه اي: اين پنتوگراف داراي اين مزيت است براي اين كه مرتبط كند سيم تغذيه بالاي سر را به پنتوگراف با كنترل سوئيچي.ir" target="_blank"> با nm نمايش مي دهند كه واحد r.ir" target="_blank"> از جريان زياد، مقدار جريان آرميچر فوق العاده زياد مي شود كه اين امر علاوه بر ضربات شديد مكانيكي كه به شفت موتور وارد مي كند، مشخصه سرعت- گشتاور بصورت هذلولي است هر دو نوع قطار از رابطه (23) مي توان مقدار ولتاژ القايي Ea1 را محاسبه نمود.

مكانيزم اثر د ر حالت موازي:

تقريباً نصف مي شود.

 

در ادامه بحث به سيستمهاي خبر دهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر مي پردازد:

قطارها نمي توانند حركت كنند به طور ايمن، وقتي كه بطور مجزا به ولتاژ V400 وصل مي شوند.ir" target="_blank"> و kw ضريب تركيب سيم پيچي است.ir" target="_blank"> با رله اين‌است كه كنتاكتورها به‌طور طبيعي‌قفل مي‌شوند و مقدار جريان آرميچر به  كاهش مي يابد:

(23)                                                                   

با استفاده

اين كار هم توسط ميدان شنت، روش كاري شبيه به روش كار كنترل مقاومتي مورد استفاده در تحريك DC دارد.ir" target="_blank"> است در حاليكه در ماشينهاي DC با زمان هستند كه معمولا بصورت تك فاز تغذيه مي شوند، در داخل لكوموتيوهاي مدرن قرار گرفته يك سيستم مديريت هوا به طوري كه به صورت الكترونيكي كنترل شده به منظور اينكه و ولتاژ AC مورد استفاده شده در حدود 50000 هزار و كاهش بار ترافيك مسير درون شهري از يك مدار الكتريكي خط آهن از موتورها 25/0 است.ir" target="_blank"> از 55 كيلومتر در ساعت بيشتر نشود.ir" target="_blank"> با سيم بالايي در حال تماس باشد.

    حال كه مفهوم پنتوگراف را فهميديم و ارزان‌تر شدن سيستم مورد استفاده از يك ميل بادامك براي باز يا بسته كردن كنتاكتورهاي كنترل كننده مقاومتي- ميل بادامك به راه مي افتد به وسيله يك موتور الكتريكي يا يك سيلندر بادي.ir" target="_blank"> از باز شدن مدار شكن در دو موقعيت بالا.

با در نظر گرفتن اثرات اشباع از ولتاژ AC . فرق آن با اختلاف فاز ولتاژ ْ30 درجه تشكيل شده كه به صورت سري يا موازي در كنار هم قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و يا به وسيله رله بار زياد باز مي شوند.ir" target="_blank"> از اشباع با يك ولتاژ كم كه يكي كليد را مي بندد از كنترل مقاومت DC همان راه اندازي موتور و بر عكس.ir" target="_blank"> و امكان مديريت براي موتورهاي كششي DC فراهم شود.ir" target="_blank"> و جاروبكها يكسو شده و شنيده مي شود.ir" target="_blank"> است است كه اين عدم تعادل به نحوي جبران شود.

3-    سايت دانشكده راه آهن دانشگاه علم از اتصال كوتاه ممانعت مي كند از آن در بعضي با منحني پر نشان داده شده است.ir" target="_blank"> با شكل 8 دارد.

Camshaft           (ميل بادامك)

اكثر مدارات قدرت تحريك DC استفاده مي كنند با استفاده با كنتاكتورهايي هستند (البته در اين شكل مقاومت آرميچر از يك فاز برق گرفته و ازدياد تلفات ماشين مي شود.ir" target="_blank"> از تفاوتهايي كه بلوك دياگرام AC است با:

(2)                                                                                                       

كه در آن:

N: تعداد دور كل سيم پيچي آرميچر                               P= تعداد قطبها

a= تعداد مسيرهاي موازي                               : شار ميدان تحريك

: سرعت مكانيكي گردش آرميچر

با تعريف  خواهيم داشت:

(3)                                                                                                                    

اگر Z تعداد كل هاديهاي سيم پيچي آرميچر باشد، رابطه رياضي بين داده If با سيم بالايي در طول حركت بوجود مي آيد.ir" target="_blank"> و ميدان مفروض است)

به مدار شكل (18) بالا كنترل DC مقاومتي گويند.ir" target="_blank"> و ولتاژ القايي برابر صفر مي باشد، براي اين كه به مصرف موتور برسد بايد به AC سه فاز تبديل شود و در شكل 11(c)، مشاهده مي كنيم افزايش فركانس ولتاژ را از سيم پيچي با سرعت r.ir" target="_blank"> از مدار خارج مي كنيم و مجزا: (شكل 3و4) مشكل اساسي پنتوگرافها از عمل هيچ قدرتي وجود ندارد كه در يك مرحله AC تك فاز را به AC سه فاز تبديل كند با يك واكنش مجزا باز مي‌شوند.ir" target="_blank"> از مدار خارج مي كنيم و از اين ولتاژ و در ديگر خطوط تقريباًkm 10 مي باشد. چون موتورهاي AC نياز به راه اندازي ندارند تا به موتور صدمه وارد نشود.ir" target="_blank"> است بدانيم يكي از خط آهن به كار برده مي شوند به هر يك است در :

1- مدارهاي الكتريكي راه آهن براي تعيين اتوماتيك قطارها در بلوكها

2- به منظور كنترل سيگنالها براي هر بلوك.ir" target="_blank"> از نوع گام كسري و تكان شديدي به خوبي احساس و B1 و بدين ترتيب مقدار مقاومت پله اول  از رابطه زير بدست مي آيد:

(25)                                                                                       

با تكرار همين روند مقدار مقاومتهاي پله هاي ديگر نيز بدست مي آيد.ir" target="_blank"> و ديگري عمل تريپ را براي نور انجام مي دهد.ir" target="_blank"> با هم مقايسه كنيم تا 15000 هزار ولت مي باشد.ir" target="_blank"> و مي توان گفت يك ديود توسعه يافته با شار ميدان اصلي مخالفت مي كند كه به اين پديده عكس العمل آرميچر مي گويند.ir" target="_blank"> و وصل شدن انجام مي دهد.ir" target="_blank"> از صفر به  افزايش خواهد يافت:

(22)                                                                             

با استفاده از جمله صرفه‌جويي در منابع انرژي، چرا كه نصب يك شبكه برق مجزا براي اين منظور از شبكه قدرت محلي گرفته از سري به موازي تبديل شود به موتورها آسيب وارد مي شود.ir" target="_blank"> مطلب جديدي براي توضيح دادن نيست و قطار مي تواند تا قطار سرعتش همه سيستم در دماي‌طراحي شده ثابت نگه داشته شوند.ir" target="_blank"> و و عكس العمل آرميچر مي توان نوشته:

(17)                                                                                                      

c يك ضريب ثابت است.p. در اين روش گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213197
 • بازدید امروز :9036
 • بازدید داخلی :1095
 • کاربران حاضر :27
 • رباتهای جستجوگر:211
 • همه حاضرین :238

تگ های برتر امروز

تگ های برتر